ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของหน่วยงาน

 

 

สถานที่ตั้ง

     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต อาคาร 15 ชั้น 3 เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 029020299 ต่อ 2409, 2410 และ 2539 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซด์ http://qa.bu.ac.th

 

ประวัติความเป็นมา

     มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ประกาศนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ได้เริ่มการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 โดยในปี พ.ศ. 2544 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สำนักวิชาการโดยหน่วยพัฒนาวิชาการ เป็นผู้ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา ต่อมา พ.ศ. 2546 ก่อตั้งหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2547 ได้ปรับโครงสร้างของหน่วยประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นแผนกประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลกลาง เพื่อการค้นคว้า ดำเนินการประสานงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จัดการคุณภาพภายใน จัดทำรายงานประจำปี ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในและการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ และเพื่อให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (9) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงเห็นสมควรให้ยกสถานะแผนกประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักวิชาการ ขึ้นเป็นสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ขึ้นตรงต่อ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551

 

 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อของหน่วยงาน

     สำนักประกันคุณภาพการศึกษามีลำดับการก่อตั้งและการให้บริการ ด้งนี้ พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ประกาศใช้นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา และได้เริ่มการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ พ.ศ. 2544 สำนักวิชาการโดยหน่วยพัฒนาวิชาการได้รับมอบให้เป็นผู้ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2546 ก่อตั้งเป็นหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักวิชาการ พ.ศ. 2547 ปรับสถานภาพเป็นแผนกประกันคุณภาพการศึกษาจากการปรับโครงสร้างของสำนักวิชาการ พ.ศ. 2551 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแผนกประกันคุณภาพการศึกษา และหน่วย(สิงหาคม) พัฒนาวิชาการ ยกฐานะเป็นสำนักประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบบริหารงาน และมีที่ทำการอยู่ ณ อาคาร 2 ชั้น 3 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท พ.ศ. 2552 ย้ายที่ทำการสำนักประกันคุณภาพการศึกษาจากวิทยาเขตกล้วยน้ำไทไปอยู่ (ธันวาคม) ณ อาคาร 15 ชั้น 3 วิทยาเขตรังสิต

 

 

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดฝ่ายวิชาการ แบ่งโครงสร้างองค์กร ออกเป็น 3 หน่วยงาน ดังนี้

  1. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
    
        กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จัดระบบการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม และกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์อันเป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพของหน่วยงานและสถาบันและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีควบคู่กับแนวทางการประกันคุณภาพของ สกอ. และ สมศ. รวมถึงการดำเนินงานด้านการรับรองวิทยฐานะ รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน
    

  2. หน่วยการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
    
        ดำเนินงานการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยนำแนวทาง Benchmarking มาเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ รวมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามแนวทางบัณฑิต อุดมคติไทย
    

  3. หน่วยระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
    
        ดำเนินงานด้านระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ และเว็บไซต์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการดำเนินงานโดยมีการเชื่อมโยงระบบฯ มีการวัดและวิเคราะห์ข้อมูล ตัวบ่งชี้จากระบบฐานข้อมูล มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง