รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (ปรับปรุง วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556)

ดร.มัทนา สานติวัตร
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
ที่ปรึกษา
ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
(ที่ปรึกษาอธิการบดี)
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ
(รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ)
ที่ปรึกษา
รศ.ลักษณา สตะเวทิน
(รองอธิการบดีอาวุโส
ด้านสนับสนุนวิชาการ)
ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.บุญรอด วุฒิศาสตร์กุล
(รองอธิการบดีวิทยาเขตรังสิต)
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ
(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)
รองประธานกรรมการ
ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร
(รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศและเทคโนโลยี)
กรรมการ
ผศ.ชัชวาล หังสพฤกษ์
(รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา)
กรรมการ
ดร.สิริวรรณ รัตนาคาร
(รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ)
กรรมการ
ผศ.สุรวุธ กิจกุศล
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
กรรมการ
ผศ.ดร.อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา)
กรรมการ
ผศ.ภาวิณี ช้อยสุนิรชร
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง)
กรรมการ
ดร.ณีณา สวัสดิสรรพ์
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
กรรมการ
ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ล))
กรรมการ
อาจารย์สุนทรี รัตภาสกร
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ส))
กรรมการ
อาจารย์วิรัตน์ รัตตากร
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ว))
กรรมการ
ดร.สุธา เจียรนัยกุลวานิช
(คณบดีคณะบัญชี)
กรรมการ
ดร.ศันสนีย์ เทพปัญญา
(คณบดีคณะบริหารธุรกิจ)
กรรมการ
ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์
(คณบดีคณะนิเทศศาสตร์)
กรรมการ
อาจารย์อวยชัย คูหากาญจน์
(คณบดีคณะนิติศาสตร์)
กรรมการ
ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย
(คณะมนุษยศาสตร์และ
การจัดการการท่องเที่ยว)
กรรมการ
ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น
(คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์)
กรรมการ
ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)
กรรมการ
ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต
(คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)
กรรมการ
ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน
(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)
กรรมการ
ผศ.ดร.ศิวพร หวังพิพัฒน์วงศ์
(คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
กรรมการ
ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์
(ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ)
กรรมการ
รศ.ดร.ชุติมา ธรรมรักษา
(ผู้อำนวยการสถาบันภาษา)
กรรมการ
อาจารย์ศิริพร กนกชัยสกุล
(ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา
คุณภาพการศึกษา)
กรรมการ
อาจารย์ยศ นาคะเกศ
(ผู้อำนวยการภาคพิเศษ)
กรรมการ
ผศ.ปราณี สวัสดิสรรพ์
(ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม)
กรรมการ
อาจารย์เรืองยศ วัชรเกตุ
(ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ)
กรรมการ
อาจารย์ภุมรี บัวสมบูรณ์
(ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสถาบัน
และประเมินผล)
กรรมการ
ดร.วุฒนิพงษ์ วราไกรสวัสดิ์
(ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
และการบริหารกิจการ)
กรรมการ
ผศ.ประสิทธิ์ สันติกาญจน์
(ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
การศึกษาและสวัสดิการ)
กรรมการ
อาจารย์อาคม สมุทรโคจร
(ผู้อำนวยการสำนักกีฬา
และกิจกรรมนักศึกษา)
กรรมการ
อาจารย์พรพรรณ ศุภภิญโญพงศ์
(ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนนักศึกษา)
กรรมการ
ดร.พิศสุภา ปัจฉิมสวัสดิ์
(ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง)
กรรมการ
อาจารย์สมยศ โอสนานนท์
(ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา
และบริหารทรัพย์สิน)
กรรมการ
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สินธุสังข์
(ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
กายภาพ และสิ่งแวดล้อม่)
กรรมการ
อาจารย์สมหมาย แสงเงิน
(ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
กรรมการ
อาจารย์วิไล ไทยบรรเทา
(ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
กรรมการ
ผศ.ชนัญชี ภังคานนท์
(ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร)
กรรมการ
อาจารย์พรชัย เสมแจ้ง
(ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
กรรมการ
อาจารย์พันธมิตร คุณศรีรักษ์สกุล
(ผู้อำนวยการศูนย์
เทคโนโลยีการศึกษา)
กรรมการ
ดร.ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์
(ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์)
กรรมการ
ดร.ปนัดดา อัญญโพธิ์
(ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ)
กรรมการ
ดร.ชนันนา รอดสุทธิ
(สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้)
กรรมการ
อาจารย์อนัณทินี เขียวขจี
(สำนักกลยุทธ์การตลาด)
กรรมการ
อาจารย์วิสณุ สมสงวน
(ผู้อำนวยการฝ่ายรับสมัครนักศึกษา)
กรรมการ
อาจารย์วินิจฉัย แจ่มแจ้ง
(ผู้อำนวยการสถาบันนานาชาติ
เพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา)
กรรมการ
ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร
(ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถาน
เครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
กรรมการ
อาจารย์กิตติศักดิ์ พรหมรัตน์
(ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ )
กรรมการ
อาจารย์สุจินต์ เพิ่มพิทักษ์
(ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน)
กรรมการ
อาจารย์ปรีดา ยังสุขสถาพร
(ผู้อำนวยการสถาบัน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์)
กรรมการ
ดร.ศรีวรรณ์ ทาปัญญา
(ผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์องค์กร
และบริหารความเสี่ยง)
เลขานุการ
ผศ.เบ็ญจะ นิสสัยสุข
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนา
คุณภาพการศึกษา)
เลขานุการ
อาจารย์ระติกรณ์ นิยมะจันทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
อาจารย์วนิดา คูชัยสิทธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
     

รายนามคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน (ปรับปรุง วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556)

ดร.มัทนา สานติวัตร
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ
(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)
ประธานกรรมการ
ผศ.สุรวุธ กิจกุศล
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)
รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ล))
กรรมการ
อาจารย์สุนทรี รัตภาสกร
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ส))
กรรมการ
อาจารย์วิรัตน์ รัตตากร
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ว))
กรรมการ
ดร.ศันสนีย์ เทพปัญญา
(คณบดีคณะบริหารธุรกิจ)
กรรมการ
ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน
(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)
กรรมการ
อาจารย์อวยชัย คูหากาญจน์
(คณบดีคณะนิติศาสตร์)
กรรมการ
อาจารย์วิไล ไทยบรรเทา
(ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
กรรมการ
อาจารย์สมหมาย แสงเงิน
(ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
กรรมการ
อาจารย์ภุมรี บัวสมบูรณ์
(ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสถาบัน
และประเมินผล)
กรรมการ
ผศ.ประสิทธิ์ สันติกาญจน์
(ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
การศึกษาและสวัสดิการ)
กรรมการ
อาจารย์อาคม สมุทรโคจร
(ผู้อำนวยการสำนักกีฬา
และกิจกรรมนักศึกษา)
กรรมการ
ดร.ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์
(ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์)
กรรมการ
ผศ.ปราณี สวัสดิสรรพ์
(ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม)
กรรมการ
ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์
(ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ)
กรรมการ
อาจารย์ศิริพร กนกชัยสกุล
(ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา
คุณภาพการศึกษา)
กรรมการ
ผศ.เบ็ญจะ นิสสัยสุข
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนา
คุณภาพการศึกษา)
เลขานุการ
อาจารย์ระติกรณ์ นิยมะจันทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
 

end faq