ฐานข้อมูลด้านงานวิจัย

รายชื่อวารสารวิชาการระดับชาติ ที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ. /สกว.

1. รายชื่อวารสารที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ. / สกว.

 

ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1.ฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสมาชิก

2. ฐานข้อมูลและเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง : http://research.bu.ac.th/new_research/index.php

 

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journal)

  • ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาจำนวน 9 ฐานข้อมูล ได้แก่

1 Dissertation Abstracts Online (DAO)
ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชียและแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลมากกว่า 16 ล้านทะเบียน


2 HW Wilson
ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมทุกสาขาวิชาได้แก่ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Science, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science

3 ISI Web of Science
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปที่ครอบคลุม สาขาวิชาหลักทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 8,500 รายชื่อให้ข้อมูลมากกว่า 1 ล้านระเบียน ตั้งแต่ปี 2001-2005


4 Annual Reviews
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจา กAnnual Reviews จำนวน 31 ชื่อเรื่องให้เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา Biomedical, Physical Science และ Social Science


5 CJO (Cambridge Journal Online)
ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม ให้เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


6 Springer Link
ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มให้เนื้อหาครอบคลุมด้านพฤติกรรมศาสตร์(Behavioral Science), ชีวการแพทย์ (Biomedical and Life Science), ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์(Business and Economics) เคมีและวัสดุศาสตร์ (Chemistry and Material Sciences), วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science), วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Earth and Environmental Science), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities, Social Science and Law), คณิตศาสตร์ (Mathematics), แพทยศาสตร์ (Medicine) และ ฟิสิกส์(Physics& Astronomy)


7 Blackwell Synergy
ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มให้เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาดังต่อไปนี้ --Agricultural and animal Sciences
- Business, Economics, Finance, Accounting, Maths and Stats
- Engineering, Computing and Technology
- Health Sciences
- Humanities
- Law
- Life and Physical Sciences MedicineSocial and Behavioral Sciences
- The Arts


8 IFD Newsclip Online
ฐานข้อมูลกฤตภาค ที่รวบรวม ข่าว บทสัมภาษณ ์บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ รายงานต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์ภาษาไทยที่วางจำหน่ายในประเทศ เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการติดตามข่าวสารทันสมัย และใช้ในการค้นคว้าอ้างอิง สำหรับงานวิชาการ งานวิจัย และเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจ

 

  • ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาเฉพาะจำนวน 6 ฐานข้อมูล ได้แก่


1 Digital Library (ACM)
ฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป เอกสารวิจารณ์และวารสารฉบับเต็มทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว หนังสือ และเอกสารการประชุม ซึ่งประกอบไปด้วยรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป เอกสารวิจารณ์และบทความฉบัเต็ม ตั้งแต่ปี 1985 - ปัจจุบัน

2 LexisNexis at lexiscom
Lexis เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มทางด้านกฎหมาย เริ่มให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1980 รวบรวมข้อมูลจากทั่วโลกภายในฐานข้อมูลประกอบด้วยบทความ มากกว่า 4 ล้านบทความ จากแหล่งข้อมูลมากกว่า 1,000 แหล่ง Nexis เป็นฐานข้อมูล ที่รวบรวมข่าวสารแหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญทั้งหมดจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ทั่วโลก

3 IEEE/IEE Electronic Library (IEL)
ฐานข้อมูลวารสารเอกสารฉบับเต็มทางด้านสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเช่น Computer Science, Acoustics, Aerospace, Engineering Education,Industrial Engineering, Remote Sensing, Transportation ข้อมูลมีมากกว่า 12,000 รายการ

4 ABI Inform Complete
ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มให้เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ การจัดการรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่เกียวข้อง ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย
1 ABI/INFORM Global ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ชั้นนำด้านบริหารธุรกิจมากกว่า 1,600 รายชื่อ ซึ่งในจำนวนนี้ให้ข้อมูลฉบับเต็มรูปแบบ(FullText) ไม่น้อยกว่า700รายชื่อ
2 ABI/INFORM Trade & Industry ให้ข้อมูลด้านการค้า อุตสาหกรรม การสื่อสาร คอมพิวเตอร์
3 ABI/INFORM Dateline ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวท้องถิ่นทางด้านบริหารธุรกิจ


5 ScienceOnline & ScienceNOW
ของ AAAS (American Association for the Advancement of Science) ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มให้เนื้อหาครอบคลุมเนื้อหาด้าน Science & Policy, Diseases, Chemistry, Geophysic/ Geochemistry และ Geophysics


6 ACS + ACS Archives
ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มให้เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาเคมีประยุกต์ วิศวเคมี(Applied Chemistry/Chemical Engineering) ชีวเคมี/เทคโนโลยีชีวภาพ(Biochemistry/Biotechnology) เคมี(Core Chemistry) เคมีอินทรีย์(Organic Chemistry) เภสัชศาสตร์(Pharmaceuticals) พอลิเมอร์และวัสดุศาสตร์(Polymer and material Science)

7 SAGE eReference


8 Scitopia
เว็บที่เสมือนประตูการสืบค้นเพียงแห่งเดียวที่สามารถค้นคืนข้อมูลทางวิชา เช่น บทความงานวิจัยจากวารสารคุณภาพ เอกสารทางเทคนิคจากการประชุมวิชาการ สิทธิบัตร รวมไปถึงเอกสารจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา รวมกันมากกว่า 3 ล้านเอกสารให้ข้อมูลย้อนหลังถึง 150 ปี ในสาขาที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจาก 15 สมาคมชั้นนำอันได้แก่
- Acoustical Society of America
- American Geophysical Union
- American Institute of Aeronautics and Astronautics
- American Institute of Physics
- American Physical Society
- American Society of Civil Engineers
- American Society of Mechanical Engineers
- American Vacuum Society
- Audio Engineering Society
- The Electrochemical Society
- The Institute of Electrical and Electronics Engineers
- Institute of Physics Publishing
- Optical Society of America
- Professional Engineering Publishing
- The Royal Society
- Society of Automotive Engineers
- Society for Industrial and Applied Mathematics
- SPIE

อ้างอิง : http://www.rmutp.ac.th/web2552/home.php?page_id=3