วิธีการการใส่ลายน้ำลงในเอกสาร (Watermark)

ขั้นตอนการใส่ลายน้ำ

 1. ไปที่แถบเมนูคำสั่ง Document ---> Watermark ---> Add ดังภาพ 2. จากนั้นจะได้หน้าจอ Add Watermark ขึ้นมากำหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้

  1 = "Source" กำหนดค่า Text กำหนดข้อความที่เราต้องการใส่ลงไปในเอกสาร พร้อมทั้งเลือกกำหนดสีตัวหนังสือ และ ขนาดของตัวหนังสือที่ต้องการ
  2 = "Appearance" กำหนดรูปร่างลักษณะ
   * Rotation = เป็นการกำหนดทิศทางของตัวอักษรให้เป็นไปในทิศทางใดของเอกสาร
   * Opacity = เป็นการกำหนดความเข้มหรือจางของตัวหนังสือบนเอกสาร
  3 = "Position" เป็นการกำหนดทิศทางของตำแหน่งตัวอักษรบนเอกสารตามที่ต้องการ