การลดขนาดไฟล์ PDF

    หากพบปัญหาไฟล์ PDF มีขนาดใหญ่ เนื่องจากหลายปัจจัย เช่น มีการใช้ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ เป็นต้น จึงทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ไปด้วย เราสามารถลดขนาดไฟล์ให้เล็กลงได้ แต่คุณภาพก็จะลดตามไปด้วย หากต้องการใช้ส่งสำนักพิมพ์หรือต้องการความละเอียดของภาพสูง ก็ไม่ควรลดขนาดไฟล์ ท่านสามารถลดขนาดไฟล์โดยใช้วิธีการดังนี้

  1. เปิดไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat
  2. เลือกเมนู Document->Reduce File Size... ดังภาพ
     

    เท่านี้เราก็จะได้ไฟล์ PDF ที่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิม