โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร”

กำหนดการ

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 - วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558
เวลา 9.00 - 16.30 น. 
ณ ห้อง - อาคาร A3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ผู้จัด

สสวท.
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้เข้าร่วม

-

องค์ความรู้ที่ได้จากครั้งนี้

วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558