แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

     ความหมายของแนวปฏิบัติที่ดี ส่วนประกอบในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน และตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี

 1. แนวปฏิบัติที่ดี  หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้องค์การประสบความสำเร็จหรือนำไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ และมีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ ที่ได้บันทึกเป็นเอกสาร และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
 2. ส่วนประกอบในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานมีดังนี้
  1. หลักการ/ความเป็นมา
  2. เป้าหมายของการดำเนินงาน
  3. กระบวนการ/ขั้นตอน
  4. ผลประโยชน์ที่ได้รับ
  5. ความโดดเด่นของการนำไปขยายผลกับหน่วยงานอื่น
 3. ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

su kaçağı su kaçağı adaklik kurban Seo Hizmeti Seo Seo Paketleri koli koli koli koli webmaster Wordpress Botları Oyun Oyna Yemek Tarifleri Bebek Beşikleri Dizi izle Tattoo koku tespiti tikaniklik acma su kaçağı Video izle su kaçağı su Tesisatçısı Koku Tespiti