การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

     ด้วยคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณลักษณะที่ พึงประสงค์และคุณภาพบัณฑิตตามความต้องการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ TQF

     ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยเฉพาะความสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ได้ระบุไว้ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

     พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ คือ จิตกุศล   สามัคคี   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยคุณธรรมจริยธรรมทั้งสามด้านนี้ทำให้คนไทยมีความรักสามัคคี ยึดมั่นในการทำความดี และก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสรีภาพของของชาติไทย

 

     ในตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา ได้ระบุไว้ในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 ว่า “มีกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร” นั้น ท่านอาจพิจารณากิจกรรมต่างๆ ได้จากตัวอย่างต่อไปนี้

 1. จิตกุศล หมายถึง การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับจิตใจหรือปรับปรุงจิตใจ หรือทำแล้วมีผลต่อสภาวะจิตใจของตนเปลี่ยนไปให้สูงขึ้นหรือดียิ่งขึ้น
 2. ตัวอย่าง กิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น

       กิจกรรมแจกกล้าไม้ยืนต้นให้แก่วัดและโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีของคณะนิเทศศาสตร์ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและรับน้องใหม่ กิจกรรมร่วมพิธีถวายสังฆทานและพิธีไหว้ครูของทุกคณะ หรือกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ กิจกรรมปลูกป่าชายเลนของชมรมในมหาวิทยาลัย การบริจาคโลหิต และการบริจาคเงินและสิ่งของ เป็นต้น

 3. สามัคคี หมายถึง การกระทำที่แสดงถึงความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ทะเลาะวิวาทบาทหมางซึ่งกันและกัน โดยสามัคคีทางกาย ได้แก่ การร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน และสามัคคีทางใจ ได้แก่ การร่วมประชุมปรึกษาหารือกันเมื่อเกิดปัญหา สามัคคีจึงเป็นธรรมที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน เคารพซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 4. ตัวอย่าง กิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในด้านความสามัคคี ได้แก่ กิจกรรม

       การร่วมแข่งขันกีฬาภายใน และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 8 สถาบัน ครั้งที่ 8 เป็นต้น

 5. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ รักและธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเคารพเทิดทูน สถาบันกษัตริย์ให้เป็นศูนย์รวมใจคนไทย
 6. ตัวอย่าง กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในด้านนี้ ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน

       ยาเสพติดของชมรมสร้างสรรค์สังคมและคุ้มครองผู้บริโภค รอมฎอนสัมพันธ์ของชมรมศาสนาและวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี เป็นต้น