บุคลากรสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

 

อาจารย์ศิริพร  กนกชัยสกุล

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โทร. 02-902-0299 ต่อ 2409 - 2410
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

ผศ.เบ็ญจะ   นิสสัยสุข

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา


โทร. 02-902-0299 ต่อ 2450
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

อาจารย์ยุพา  ผลวิจิตร

อาจารย์ประจำ


โทร. 02-902-0299 ต่อ 2409 - 2410
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ดร.ประภาศรี  พรหมประกาย

อาจารย์ประจำ


โทร. 02-902-0299 ต่อ 2409 - 2410
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

 

อาจารย์วนิดา  คูชัยสิทธิ์

อาจารย์ประจำ

โทร. 02-902-0299 ต่อ 2409 - 2410
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

อาจารย์รุ้งลาวัลย์  สกุลมาลัยทอง

อาจารย์ประจำ


โทร. 02-902-0299 ต่อ 2409 - 2410
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

อาจารย์ระติกรณ์  นิยมะจันทร์

อาจารย์ประจำ


โทร. 02-902-0299 ต่อ 2409 - 2410
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

อาจารย์วริษษา  ชะม้อย

อาจารย์ประจำ


โทร. 02-902-0299 ต่อ 2409 - 2410
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

อาจารย์อภิชิต  บุญรอด

อาจารย์ประจำ


โทร. 02-902-0299 ต่อ 2409 - 2410
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

 

คุณกฤตยากรณ์  โหยหวล

เจ้าหน้าที่


โทร.
02-902-0299 ต่อ 2409 - 2410
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.