ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

Filter
Title Hits
ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่การเข้าใช้งาน Website 634
ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยียมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2558 677
โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 749
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร” 929
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ปีการศึกษา 2557 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558) 915
คู่มือ มคอ. 2552 304
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013) 611
CoP Teaching # 3 ปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การพัฒนาการเรียนรู้ รายวิชา GE ในศตวรรษที่ 21" 328
BUQA DAY 2014 วันคุณภาพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2557 330
เรียนเชิญเข้าร่วมฟังแถลงผลการประเมินด้วยวาจาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ 238
เรียนเชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพฯ 2556 256
CoP Teaching # 2 ปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การประเมินผลโดยใช้ Rubrics เพื่อการปรับหลักสูตร และการสอนแบบ Creative Teaching" 296
CoP Teaching # 1 ปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และ Let's talk about GE 2.0" 241
เกาะติดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 896
CoP Teaching # 13 "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม" 382
CoP Teaching # 12 "เทคนิคการสอนด้านคณิตศาสตร์" 342
CoP Teaching # 11 "การสร้าง e-Learning แบบง่ายๆ" 377
ลงทะเบียน โครงการ KM-QA เรื่อง "ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)" 543
CoP Teaching # 10 "การประเมินผลแนวใหม่ ครั้งที่ 2" 391
ขอเชิญร่วมงานวันคุณภาพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BUQA DAY 2013) 561
CoP - Teaching # 8 การประยุกต์​การปรับเปลี่​ยนการเรียน​รู้ของมหาวิ​ทยาลัยกรุง​เทพ 495
ขอเชิญร่วมฟังการแถลงผลประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2555 478
การเตรียม​ความพร้อมรั​บการประเมิ​นคุณภาพภาย​ในระดับสถา​บัน ปีการศึกษา 2555 590
CoP - Teaching #7 : “Team Teaching by Creative Teachers” 541
CoP - Teaching #6 :: แนวการสอนรู​ปแบบใหม่ "New Approaches to Learning: KMUTT Experience​s" 764
เกาะติดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 1006
กา​รอบรมผู้ปร​ะเมินคุณภา​พภายใน สำหรับผู้ประเมินฯ ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2555 572
อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 589
อบรมเลขานุการคณะ เรื่อง "การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา" 613
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 894
โครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ก้าวข้ามมาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2555” 1356
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21” 1619
หลักสูตรอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 2009
ขอเรียนเชิญฟังบรรยายเรื่อง “หลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา” 635
ขอเชิญร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ก้าวข้ามมาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2555" 784
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการสอน 617
ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2554 761
ขอเชิญร่วมประชุม “การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๔” 741
ขอเรียนเชิญเข้าอบรมผู้ประเมินฯ สำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา 701
เกาะติดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 1583
ทดสอบโปรแกรม Microsoft Excel เลขานุการคณะวิชา/หน่วยงาน 961
อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ของคณะวิชาและหน่วยงาน ปีการศึกษา 2554 883
ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงเรื่อง “โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP)” 941
สัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: COP)” 970
ยินดีต้อนรับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 535
โครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “วิธีการรวบรวมข้อมูลการจัดการความรู้ของคณะวิชาและหน่วยงาน” 846
บรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" 1162
อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพฯ 1058
อบรมโปรแกรม WebEx ในรูปแบบผุ้สอน (Host) 1816
อบรมโปรแกรม MS Producer 1528
อบรมโปรแกรม LMS และ ODC เพื่อใช้ในการสนับสนุนการสอนของคณาจารย์ 4000
อบรมโปรแกรม WebEx เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบ Interactive 1817
โครงการอบรมเรื่อง “การเขียน SAR อย่างมืออาชีพ” 3253
ประชุมชี้แจง องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 สำหรับผู้ตรวจประเมินฯสายสนับสนุนวิชาการ 2148