ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

Filter
Title Hits
ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่การเข้าใช้งาน Website 531
ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยียมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2558 558
โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 652
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร” 824
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ปีการศึกษา 2557 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558) 810
คู่มือ มคอ. 2552 282
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013) 587
CoP Teaching # 3 ปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การพัฒนาการเรียนรู้ รายวิชา GE ในศตวรรษที่ 21" 308
BUQA DAY 2014 วันคุณภาพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2557 309
เรียนเชิญเข้าร่วมฟังแถลงผลการประเมินด้วยวาจาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ 218
เรียนเชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพฯ 2556 237
CoP Teaching # 2 ปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การประเมินผลโดยใช้ Rubrics เพื่อการปรับหลักสูตร และการสอนแบบ Creative Teaching" 284
CoP Teaching # 1 ปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และ Let's talk about GE 2.0" 212
เกาะติดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 866
CoP Teaching # 13 "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม" 364
CoP Teaching # 12 "เทคนิคการสอนด้านคณิตศาสตร์" 316
CoP Teaching # 11 "การสร้าง e-Learning แบบง่ายๆ" 361
ลงทะเบียน โครงการ KM-QA เรื่อง "ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)" 529
CoP Teaching # 10 "การประเมินผลแนวใหม่ ครั้งที่ 2" 373
ขอเชิญร่วมงานวันคุณภาพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BUQA DAY 2013) 542
CoP - Teaching # 8 การประยุกต์​การปรับเปลี่​ยนการเรียน​รู้ของมหาวิ​ทยาลัยกรุง​เทพ 471
ขอเชิญร่วมฟังการแถลงผลประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2555 460
การเตรียม​ความพร้อมรั​บการประเมิ​นคุณภาพภาย​ในระดับสถา​บัน ปีการศึกษา 2555 564
CoP - Teaching #7 : “Team Teaching by Creative Teachers” 498
CoP - Teaching #6 :: แนวการสอนรู​ปแบบใหม่ "New Approaches to Learning: KMUTT Experience​s" 748
เกาะติดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 987
กา​รอบรมผู้ปร​ะเมินคุณภา​พภายใน สำหรับผู้ประเมินฯ ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2555 555
อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 569
อบรมเลขานุการคณะ เรื่อง "การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา" 593
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 868
โครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ก้าวข้ามมาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2555” 1335
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21” 1564
หลักสูตรอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 1969
ขอเรียนเชิญฟังบรรยายเรื่อง “หลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา” 612
ขอเชิญร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ก้าวข้ามมาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2555" 737
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการสอน 599
ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2554 736
ขอเชิญร่วมประชุม “การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๔” 701
ขอเรียนเชิญเข้าอบรมผู้ประเมินฯ สำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา 683
เกาะติดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 1558
ทดสอบโปรแกรม Microsoft Excel เลขานุการคณะวิชา/หน่วยงาน 941
อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ของคณะวิชาและหน่วยงาน ปีการศึกษา 2554 864
ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงเรื่อง “โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP)” 914
สัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: COP)” 938
ยินดีต้อนรับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 513
โครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “วิธีการรวบรวมข้อมูลการจัดการความรู้ของคณะวิชาและหน่วยงาน” 826
บรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" 1141
อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพฯ 1041
อบรมโปรแกรม WebEx ในรูปแบบผุ้สอน (Host) 1795
อบรมโปรแกรม MS Producer 1503
อบรมโปรแกรม LMS และ ODC เพื่อใช้ในการสนับสนุนการสอนของคณาจารย์ 3953
อบรมโปรแกรม WebEx เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบ Interactive 1798
โครงการอบรมเรื่อง “การเขียน SAR อย่างมืออาชีพ” 3225
ประชุมชี้แจง องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 สำหรับผู้ตรวจประเมินฯสายสนับสนุนวิชาการ 2105