ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

Filter
Title Hits
ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่การเข้าใช้งาน Website 460
ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยียมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2558 491
โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 582
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร” 758
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. ปีการศึกษา 2557 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558) 744
คู่มือ มคอ. 2552 277
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013) 579
CoP Teaching # 3 ปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การพัฒนาการเรียนรู้ รายวิชา GE ในศตวรรษที่ 21" 299
BUQA DAY 2014 วันคุณภาพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2557 302
เรียนเชิญเข้าร่วมฟังแถลงผลการประเมินด้วยวาจาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ 210
เรียนเชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพฯ 2556 228
CoP Teaching # 2 ปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การประเมินผลโดยใช้ Rubrics เพื่อการปรับหลักสูตร และการสอนแบบ Creative Teaching" 275
CoP Teaching # 1 ปีการศึกษา 2557 เรื่อง "การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และ Let's talk about GE 2.0" 205
เกาะติดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 838
CoP Teaching # 13 "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม" 355
CoP Teaching # 12 "เทคนิคการสอนด้านคณิตศาสตร์" 306
CoP Teaching # 11 "การสร้าง e-Learning แบบง่ายๆ" 355
ลงทะเบียน โครงการ KM-QA เรื่อง "ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)" 520
CoP Teaching # 10 "การประเมินผลแนวใหม่ ครั้งที่ 2" 368
ขอเชิญร่วมงานวันคุณภาพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BUQA DAY 2013) 534
CoP - Teaching # 8 การประยุกต์​การปรับเปลี่​ยนการเรียน​รู้ของมหาวิ​ทยาลัยกรุง​เทพ 461
ขอเชิญร่วมฟังการแถลงผลประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2555 453
การเตรียม​ความพร้อมรั​บการประเมิ​นคุณภาพภาย​ในระดับสถา​บัน ปีการศึกษา 2555 551
CoP - Teaching #7 : “Team Teaching by Creative Teachers” 490
CoP - Teaching #6 :: แนวการสอนรู​ปแบบใหม่ "New Approaches to Learning: KMUTT Experience​s" 743
เกาะติดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 962
กา​รอบรมผู้ปร​ะเมินคุณภา​พภายใน สำหรับผู้ประเมินฯ ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2555 547
อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 563
อบรมเลขานุการคณะ เรื่อง "การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา" 585
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 857
โครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ก้าวข้ามมาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2555” 1325
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21” 1547
หลักสูตรอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 1896
ขอเรียนเชิญฟังบรรยายเรื่อง “หลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา” 603
ขอเชิญร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ก้าวข้ามมาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2555" 729
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการสอน 590
ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2554 718
ขอเชิญร่วมประชุม “การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๔” 693
ขอเรียนเชิญเข้าอบรมผู้ประเมินฯ สำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา 676
เกาะติดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 1528
ทดสอบโปรแกรม Microsoft Excel เลขานุการคณะวิชา/หน่วยงาน 932
อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ของคณะวิชาและหน่วยงาน ปีการศึกษา 2554 856
ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงเรื่อง “โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP)” 897
สัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: COP)” 920
ยินดีต้อนรับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 505
โครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “วิธีการรวบรวมข้อมูลการจัดการความรู้ของคณะวิชาและหน่วยงาน” 819
บรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" 1130
อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพฯ 1033
อบรมโปรแกรม WebEx ในรูปแบบผุ้สอน (Host) 1789
อบรมโปรแกรม MS Producer 1494
อบรมโปรแกรม LMS และ ODC เพื่อใช้ในการสนับสนุนการสอนของคณาจารย์ 3925
อบรมโปรแกรม WebEx เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบ Interactive 1788
โครงการอบรมเรื่อง “การเขียน SAR อย่างมืออาชีพ” 3217
ประชุมชี้แจง องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 สำหรับผู้ตรวจประเมินฯสายสนับสนุนวิชาการ 2089