โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร”

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558
เวลา 9.00 - 12.00 น. 
ณ ห้อง 402 อาคาร A8 วิทยาเขตรังสิต

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558
เวลา 9.00 - 18.30 น. 
ณ ห้อง 402 อาคาร A8 วิทยาเขตรังสิต

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558
เวลา 9.00 - 17.00 น.  
ณ ห้อง 402 อาคาร A8 วิทยาเขตรังสิต

ดาวน์โหลดกำหนดการ

 
 

ผู้จัด

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายชื่อผู้เข้าร่วม

-

องค์ความรู้ที่ได้จากครั้งนี้

คลิ๊กที่นี่