โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

   

วัน

เวลา

ห้องประชุม

วันศุกร์ 3 กรกฎาคม 2558

9.00 – 12.00 น.

ห้อง A3-203  อาคาร A3 วิทยาเขตรังสิต 

13.00 – 16.30 น.

ห้อง A3-203  อาคาร A3 วิทยาเขตรังสิต 


กำหนดการ

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

1. แบบภาคเช้า

08.45 – 09.00 น.   ลงทะเบียนและรับเครื่องดื่มชา-กาแฟ ของว่าง

09.00 – 10.00 น.   การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

10.00 – 12.00 น.   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน/อภิปรายทั่วไป/ตอบข้อซักถาม      

2. แบบภาคบ่าย

13.00 – 13.30 น.   ลงทะเบียนและรับเครื่องดื่มชา-กาแฟ ของว่าง

13.30 – 14.30 น.   การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

14.30 – 16.30 น.   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน/อภิปรายทั่วไป/ตอบข้อซักถาม