โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขั้นสูง (Advanced Course) พ.ศ.2555

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในขั้นสูง (advanced course) พ.ศ. 2555 จำนวน 4 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 200 คน ในวันเสาร์ที่ 9 16 23 และ 30 มิถุนายน 2555 ณ กรุงเทพมหานครและภูมิภาคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในของสถาบันให้มีความรู้ ความชำนาญ สามารถทำหน้าที่ประธานกรรมการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในทั้งระดับคณะวิชาและสถาบันได้อย่างเหมาะสม ท่านสามารถศึกษารายละเอียดโครงการและกำหนดการ ได้ที่นี่