นักศึกษากับ QA และ เครือข่าย

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557

 

 


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

 

โครงการการพัฒนาเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 12 กุมถาพันธ์ 2557

 

โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการประกันคุณภาพของนักศึกษา วันที่ 25-28 มีนาคม 2557

 

โครงการสัมมนาปัญหาอุปสรรคในการทำกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2556