รวมลงนามความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต