การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 11 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา