- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์
- กำหนดส่งผลงาน (Call For Paper)
- ขอบเขตผลงานที่นำเสนอ (Theme)
- รูปแบบการพิมพ์ผลงาน
- กำหนดการประชุม
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- คณะกรรมการจัดงาน
- สถานที่จัดการประชุม
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- แผนที่การเดินทาง
- Download เอกการการนำเสนอ
- องค์ความรู้การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
จากท่านเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

- ภาพบรรยากาศงาน

Download เอกสารประกอบการนำเสนอผลงาน

กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (การสอนคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (แพทย์ พยาบาล พลศึกษา) เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เรื่อง เอกสาร Download
1. อ.วรวิทย์ ชัยพรเจริญศรี
อ.ประมวล ทองตะนุนาม
อ.สุจินตนา พันธ์กล้า
อ.โยธิน ปอยสูงเนิน
ผลของการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมในรายวิชา ปฏิบัติการ พยาบาลครอบครัว และชุมชน 1
2. อ.ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์
ผศ.ดร.สุรวุฒิ ปัดไธสง
การใช้วิถีโอเพนซอร์สในการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
3. อ.กัญจนา พัฒนวรพันธุ์
อ.มณฑาสินี หอมหวาน
อาจารย์ที่ปรึกษากับแนวทางการให้คำปรึกษาที่ สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
4. อ.ศิริชัย เติมโชคเกษม
อ.จันทิมา บัวผัน
การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมของอาจารย์ในทัศนะของนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
5. ผศ.มลฑา เมืองทรัพย์ ผลการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจในวิชา
คณิตศาสตร์ธุรกิจผ่านบทความ ที่นักศึกษาประทับใจบนอินเตอร์เน็ต
6. ศ.พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง  
7. ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน
อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข
การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในโครงการฝึกงานวิศวกรรม
8. อ.ศิริชัย เติมโชคเกษม
อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข
อ.สุพัฒนา นิรัคฆนาพร
การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ในวิชาปฏิบัติการ
9. อ.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ การจัดกิจกรรมการเรียนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ใน ชีวิตประจำวัน
10. นาวาอากาศเอกนิกร ชำนาญกุล
นาวาอากาศโทกิตติ
ศรีนุชศาสตร์
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการโดยสอดแทรกใน
ชั้นเรียนวิชาโลหะผสมสำหรับนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ 3 สาขาวัสดุศาสตร์
11. รศ.วัฒนา สุนทรธัย
ผศ.เบ็ญจะ นิสสัยสุข
ผลการสอนสอดแทรกคุณธรรมในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ ภาคการศึกษาที่
2/2551 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยใช้วีดีโอคลิป

12.

อ.รัชกุล เปรื่องการ
อ.จตุพล ยงศร
การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้
รูปแบบการประเมินหลักสูตรของฟายเดลตาแคปปา ในด้านการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมของนักศึกษา
13. อ.สุนทรี รัตภาสกร ผลการสอนสอดแทรกคุณธรรมด้วยวิธีการทำรายงานจาก ข่าวของนักศึกษา คณะ วิศวกรรมศาสตร์
14. อ.ศิริชัย เติมโชคเกษม
อ.รุจิพรรณ สัมปันณา
อ.จักรพงษ์ สุธาภุชกุล
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์จากกิจกรรมเสริมหลักสูตร
15. พันเอกหญิงศิริพร พูนชัย
พันตรีหญิงนัยนา วงศ์สายตา
พันตรีหญิงกุสุมา กังหลี
การพัฒนารูปแบบการบูรณาการเรียนการสอน เพื่อสอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน 8
ประการ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการ พยาบาล นักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
16. ดร.เสาวนีย์ เจริญศรี Distance education: Overview, requirements, problems, and ethical
problem
17. นาวาอากาศโทหญิง สุพรรณรัศม์ ราชวงศ์ ผลของการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน วิชากายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน และ
วิชาสรีรวิทยาพื้นฐานโดยใช้รูปแบบและบุคคลต้น แบบที่มีต่อนักเรียนพยาบาล ทหารอากาศ ชั้นปีที่ 1
18. อ.วิภาวี ตลึงจิตร การพัฒนาทักษะทางสังคมของนักศึกษาโดยการสอนสอด แทรกคุณธรรมจริยธรรม ในวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป

กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เรื่อง เอกสาร Download
1. ดร.สุธา เจียรนัยกุลวานิช การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมแบบชาวพุทธ
2. ผศ.ภัสพร ตั้งใจกตัญญู
ผศ.ณัฐชา วัฒนวิไล
อ.ขวัญใจ เลี้ยงวิวัฒน์
อ.รวิชุดา บรรจงมณี
ระดับคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาฝึกงานคณะบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ: เปรียบเทียบระหว่างมุมมองของนักศึกษา อาจารย์ และ
ผู้ประกอบการ
3. อ.ยุพา ผลวิจิตร ผลการสอนสอดแทรกคุณธรรมในชั้นเรียน วิชา บช 100 ความรู้เบื้องต้น
ทางการบัญชีกับการประกอบธุรกิจขนาดย่อม ด้วยสื่อวีดิทัศน์ การบ้าน
และการทำรายงาน
4. อ.สุธี คทวณิช
อ.สุภาภรณ์ คงสวัสดิ์
อ.กิตติภรณ์ ทรัพย์รุ่งวัฒนา
การเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
5. อ.ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ การพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษาภาควิชาการเป็น
เจ้าของธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
6. อ.ธีรเนตร เศรษฐบุตร Survey Study on Student Performance in an Organizational
Behavior course and the importance of Ethics on Student
Performance
 
7. อ.วรรธนพร กุศลวงษ์ การประมวลผลการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมจริยธรรม จากผู้ประกอบการ
ธุรกิจ/ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ที่มีต่อนักศึกษาชั้นปี 3

กลุ่มที่ 3

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เรื่อง เอกสาร Download
1. ดร.ศรัณพร ชวนเกริกกุล การศึกษายุทธวิธีการสอนสอดแทรกเพื่อพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมด้านความขยัน ความเมตตา และความเสียสละในวิชาหลักมัคคุเทศก์
2. อ.พรนิภา ถาวะโร รูปแบบการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมโดย ใช้สื่อโฆษณาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. ดร.สุวรรณี ลัคนวณิช เทคนิคการสอนผสมสอดแทรกคุณธรรมและ จริยธรรมของนักศึกษาในการสอนการ
สื่อสารระหว่างบุคคล
4. รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมสมาธิ ของนักศึกษาภาควิชาการประชาสัมพันธ์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
5. รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์คุณธรรม และจริยธรรมของสังคม

กลุ่มที่ 4

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล เรื่อง เอกสาร Download
1. ดร.ดรุณี ชูประยูร การน้อมนำหลักธรรม “อริยมรรคมีองค์ 8” เพื่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาสู่การเป็น
บัณฑิตอุดมคติ: กรณีศึกษาการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
2. อ.จตุพล ยงศร การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ กับ กรอบแผน อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ในด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา
3. รศ.ดร.ศรัณยา บุนนาค จริยธรรมและพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
4. ดร.อัมพร เสงี่ยมวิบูล การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมด้วยกระบวนการ กระตุ้นจิตสำนึกในวิชาการเขียน เรียงความภาษาอังกฤษ
5. อ.วีระเกียรติ รุจิรกุล การสอดแทรกคุณธรรมในโครงการเรียนรู้แดนมังกร: สะท้อนวิถีไทย
6. ดร.ประภาศรี พรหมประกาย การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมแบบบูรณาการ เข้ากับเนื้อหาวิชา "ไทยศึกษา" ด้วยการใช้ทีมเป็นฐาน การเรียนรู้
7. Dr.Tony Page The Transmission of Ethics Through the Teaching of Literature (A Look at
Orwell's 'Shooting an Elephant')
 
8. ดร.ภัทริยา งามมุข คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการกับการสอนวิชา ศป. 303 ศิลปวัฒนธรรมไทย
9. อ.ธัญลักษณ์ นามจักร

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติธรรมตามความเชื่อใน ศาสนาของตนเองในรายวิชา กม. 412 : หลักวิชาชีพ
นักกฎหมาย

10. อ.เกศสุดา พึ่งพระเกียรติ
อ.นภาพร วงศ์ศรีนันท์
การประเมินเจตคติของนักศึกษาใหม่ต่อการให้ระดับ ความสำคัญของการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ผ่านทางกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
11. ดร.ชัยสิทธิ์ ทองบริสุทธิ์ การบูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ เพื่อการเรียนการสอนรายวิชาจิตวิทยาในงานในสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
12. เรืออากาศโทหญิงวนิชา
แสนจันแดง
การส่งเสริมคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษ  
13. อ.สุดารัตน์ เจริญสุขอำนวย
อ.ลัดดาวัลย์ หลีสกุล
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชาวต่างประเทศ ระดับปริญญาตรีที่มีต่อความรับผิดชอบในกระบวนการการ ให้บริการการต่อวีซ่าของวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
14. รศ.ดร.สุทธินันทน์
พรหมสุวรรณ
อ.สุพจี เหล่าพานิช
การสร้างจิตสำนึกนักศึกษาเพื่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมผ่านทางหลักคำสอนทาง พระพุทธศาสนา
15. อ.จักรกฤษณ์ โปณะทอง พฤติกรรมของนักศึกษาในรายวิชา LB105 ทักษะการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม
16. ผศ.ดร.พงษ์ วิเศษสังข์ คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไร้ระเบียบ  


©CopyRight Office of Quality Assuance , Bangkok University.