จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 426 คน

สรุปผลโครงการอบรมทางวิชาการ
เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย์มืออาชีพ: แนวคิดและรูปแบบการพัฒนา”
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 12 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
________________________

ด้วยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงจัดการอบรมทางวิชาการ
เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย์มืออาชีพ: แนวคิดและรูปแบบการพัฒนา” ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นสำคัญ รวมทั้ง เพื่อเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ให้พร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็น “อาจารย์มืออาชีพ” อันเป็นการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ตาม
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะเหมาะสมกับสังคมแห่งการเรียนรู้
ของโลกปัจจุบันยิ่งขึ้น จากการอบรมดังกล่าว สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้
ผู้เข้าอบรมตอบแบบสอบถาม 41 คน เป็นผู้หญิง (78%) มากกว่าผู้ชาย
มีการศึกษาระดับปริญญาโท (83%) มากที่สุด
มีอายุงานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (49%) มากที่สุด
รองลงมาคือ 10 - 14 ปี โดยสังกัดคณะบริหารธุรกิจ (23%) มากที่สุด  

 • ความรักในอาชีพอาจารย์ และความเป็นอาจารย์มืออาชีพ (คะแนน 5 ระดับ)

เรื่อง ความรักในอาชีพอาจารย์ ผู้ตอบประเมินตนเองก่อนการอบรมในระดับ มาก (4.34)
และหลังอบรมในระดับ มากที่สุด (4.54) เรื่อง ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
ก่อนการอบรมในระดับ ปานกลาง (3.31) และหลังอบรมในระดับ มาก (4.13)  

 • ความจำเป็นในการพัฒนาคณาจารย์และกระบวนการเรียนรู้
  ผู้ตอบประเมินตนเองก่อนการอบรมในระดับ มาก (4.00) และหลังอบรมในระดับ มากที่สุด (4.63)
 • กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  ผู้ตอบประเมินตนเองก่อนการอบรมในระดับ ปานกลาง (3.33) และหลังอบรมในระดับ มาก (4.43)  
 • รูปแบบการสอน
  ผู้ตอบประเมินตนเองก่อนการอบรมทั้ง 5 รูปแบบ ในระดับ ปานกลาง (2.55 – 3.41) และหลังอบรมในระดับ มาก (3.58 – 4.29)  
 • ความพึงพอใจ
  ผู้เข้าอบรม ประเมิน เรียนรู้จากการอบรมในครั้งนี้ โดยเฉลี่ยในระดับ มาก (4.38) และประเมิน
  ความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่บรรยายของวิทยากร
  โดยเฉลี่ยในระดับ มากที่สุด (4.69)  

ในเรื่องรูปแบบการสอนที่ผู้เข้าอบรมต้องการให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งต่อไปมากที่สุด คือ
เรื่อง ประเด็นปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ (Problem-Based Learning)


 รายละเอียด

ตาราง 1 ข้อมูลส่วนตัว      


ข้อมูลส่วนตัว

จำนวน

ค่าร้อยละ

 • เพศ
  • ชาย
  • หญิง


9
32


22%
78%

 • ระดับการศึกษา
  • ปริญญาตรี 
  • ปริญญาโท 
  • ปริญญาเอก


3
34
4


7%
83%
10%

 • อายุงานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • น้อยกว่า 5 ปี
  • 5 - 9 ปี   
  • 10 - 14 ปี
  • 15 ปีขึ้นไป

 

6
2
13
20

 

14%
5%
32%
49%

 • คณะที่สังกัด (ไม่ระบุ 2 คน)
  • บัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • นิเทศศาสตร์
  • มนุษยศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ฯ
  • ศิลปกรรมศาสตร์
  • สถาบันภาษา
  • อื่นๆ


6
9
2
6
1
3
1
3
8


15%
23%
5%
15%
3%
8%
3%
8%
21%

 

ผู้เข้าอบรมเป็นผู้หญิง (78%) มากกว่าผู้ชาย มีการศึกษาระดับปริญญาโท (83%) มากที่สุด
มีอายุงานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (49%) มากที่สุด รองลงมาคือ 10 - 14 ปี โดยสังกัดคณะบริหารธุรกิจ (23%) มากที่สุด
รองลงมาคือ คณะบัญชี และคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งมีจำนวนเท่ากัน (15%)

 1. จากคำถาม “ท่านมีคุณสมบัติต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด” คือ ...

1.1 ความรักในอาชีพอาจารย์
1.2 ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
พบว่า ผู้ตอบ ประเมินตนเอง เรื่อง ความรักในอาชีพอาจารย์ ก่อนการอบรมในระดับ มาก (4.34)
และหลังอบรมในระดับ มากที่สุด (4.54) ประเมินตนเอง เรื่อง ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
ก่อนการอบรมในระดับ ปานกลาง (3.31) และหลังอบรมในระดับ มาก (4.13) ดังภาพที่ 1


ภาพที่ 1 ความรักในอาชีพอาจารย์และความเป็นอาจารย์มืออาชีพ

 1. จากคำถาม “ท่านมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด” คือ ...

2.1 ความจำเป็นในการพัฒนาคณาจารย์และกระบวนการเรียนรู้
2.2 กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
พบว่า ผู้ตอบ ประเมินตนเอง เรื่อง ความจำเป็นในการพัฒนาคณาจารย์และกระบวนการเรียนรู้
ก่อนการอบรมในระดับ มาก (4.00) และหลังอบรมในระดับ มากที่สุด (4.63) เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ก่อนการอบรมในระดับ ปานกลาง (3.33) และหลังอบรมในระดับ มาก (4.43) ดังภาพที่ 2


ภาพที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในความจำเป็นและกระบวนทัศน์ใหม่

 1. จากคำถาม “ท่านมีความรู้ความเข้าใจ รูปแบบการสอน ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด” คือ ...

3.1 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child-Centered) ในห้องเรียนขนาดใหญ่ กลาง เล็ก 
3.2 เน้นทีมเป็นฐานการเรียนรู้ (Team-Based Learning)
3.3 เน้นประเด็นปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ (Problem-Based Learning)  
3.4  เน้นวิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ (Research-Based Learning)  
3.5  การตกผลึกทางปัญญา (Crystal-Based Learning)  
พบว่า ผู้ตอบ ประเมินตนเอง เรื่อง รูปแบบการสอน ก่อนการอบรมทั้ง 5 รูปแบบ ในระดับ ปานกลาง (2.55 – 3.41)
และหลังอบรมทั้ง 5 รูปแบบ ในระดับ มาก (3.58 – 4.29) ดังภาพที่ 3.1ภาพที่ 3.1 ความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการสอน

 1. จากคำถาม “ท่านมีความรู้ความเข้าใจ รูปแบบการสอน ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด” (ต่อ)
  • ใช้เทคนิคการสอนโดยการใช้สื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

                พบว่า ผู้ตอบ ประเมินตนเอง เรื่อง ใช้เทคนิคการสอนโดยการใช้สื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ก่อนการอบรมในระดับ ปานกลาง (3.26) และหลังอบรมในระดับ มาก (4.05)
ดังภาพที่ 3.2


ภาพที่ 3.2 การใช้สื่อ


4. ความพึงพอใจ
4.1 จากคำถาม “การเรียนรู้จากการอบรมในครั้งนี้”
4.2 จากคำถาม “ความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่บรรยาย” ของวิทยากร
(รศ. ดร. เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์)

เมื่อพิจารณาค่าร้อยละในระดับ มาก/มากที่สุด พบว่า ผู้เข้าอบรม ประเมินตนเอง ว่า เรียนรู้จากการอบรมในครั้งนี้ 97%
และประเมิน ความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่บรรยายของวิทยากร 97% เช่นเดียวกัน ดังภาพที่ 4.1 – 4.2
และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยแล้ว พบว่า ผู้เข้าอบรม เรียนรู้จากการอบรมในครั้งนี้ โดยเฉลี่ยในระดับ มาก (4.38)
และประเมิน ความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่บรรยายของวิทยากรโดยเฉลี่ยในระดับ มากที่สุด (4.69) ดังภาพที่ 4.3

ภาพที่ 4.1 การเรียนรู้จากการอบรมในครั้งนี้

ภาพที่ 4.2 ความรู้และประสบการณ
์ในเรื่องที่บรรยายของวิทยากร

ภาพที่ 4.3 ความพึงพอใจโดยเฉลี่ย

 

5. ความต้องการให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในเรื่องรูปแบบการสอนที่ผู้เข้าอบรมต้องการให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการมากที่สุด คือ เรื่อง ประเด็นปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้
(Problem-Based Learning) ดังภาพที่ 5ภาพที่ 5 ความต้องการให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ตาราง 2 ค่าสหสัมพันธ์ Spearman ระหว่างอายุงานและระดับการศึกษากับประเด็นการประเมิน


ประเด็นการประเมิน

เวลา

อายุงานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ระดับการศึกษา

1.1 ความรักในอาชีพอาจารย์

ก่อนอบรม

0.23

0.12

หลังอบรม

0.17

0.16

1.2 ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ

ก่อนอบรม

0.47**

0.21

หลังอบรม

0.31

0.06

2.1 ความจำเป็นในการพัฒนาคณาจารย์และกระบวนการเรียนรู้

ก่อนอบรม

0.00

-0.23

หลังอบรม

-0.06

0.00

2.2 กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ก่อนอบรม

0.42**

0.26

หลังอบรม

0.07

0.12

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

                ผู้ตอบที่มีอายุงานมาก ประเมินตนเองก่อนอบรม ว่า มีความเป็นอาจารย์มืออาชีพ (rs = 0.47, p < 0.01) และ
กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (rs = 0.42, p < 0.01) มากกว่า ผู้ตอบแบบประเมินที่มีอายุงานน้อย
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เมื่ออบรมเสร็จแล้ว พบว่า อายุงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับประเด็นการประเมินดังกล่าว

 

ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานจัดอบรมในครั้งต่อไป

 • Slide PowerPoint ตัวเล็กอ่านยาก ตัวอักษรกับพื้น Background ใน Slide สีมันกลืนกันขอชม
  ว่ามีการทำเล่มตำราที่ใช้เข้าอบรมดีมาก
 • Slide อ่านยากมากค่ะ เพราะ Background  สีตัวอักษรกลืนกันและตัวอักษรเล็กมาก
  อาจารย์บรรยายดีมาก อยากให้เชิญมาอีกครั้งและเน้นการสอนในแต่ละรูปแบบ  
  เสนอให้จัดการอบรมนี้ในตอนปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
 • การจัดรูปแบบการนั่งควรจะเป็นแบบตัวยูจะดีกว่านี้ วิทยากรเยี่ยมมาก 
  สร้างบรรยากาศในการถ่ายทอดได้ดี เข้าใจง่ายและถ้ามีการทำ Workshop ก็จะดีมาก
  ขอบคุณสำนักประกันฯ ที่จัดหัวข้อการบรรยายที่ดี และหวังว่าโอกาสหน้า QA จะจัดอีก
  (ขอบคุณคณะผู้จัดพร้อมทีมงาน) สุดยอด
 • ชอบอาจารย์ท่านนี้เก่งสอนได้ดีมาก
 • อาจารย์ตอบคำถามได้ดีมากๆ ยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน บางหัวข้อน่าสนใจมาก
  แต่เวลาที่จะให้วิทยากรพูดน้อยไป ทางออกคือ
  1.ถ้าจัดอบรมเพียงวันเดียวลดจำนวนหัวข้อการพูดลงเพื่อที่วิทยากรจะได้มีเวลา
  บรรยายมากกว่านี้ เพราะวิทยากรมีความรู้มากๆ และพูดเทคนิคน่าสนใจดึงดูดมากๆ
  2.จัดอบรม 2 วันเลย ช่วงบ่ายของวันที่ 2 อาจเป็นการฝึกปฏิบัติเป็นกรณีศึกษาฯลฯ
 • อาจารย์สอนดีค่ะแอร์ที่ห้องนี้เย็นไปหน่อย
 • เป็นการสัมมนาที่ดีมีประโยชน์มากน่าจะจัดบ่อยๆ และจัดอย่างน้อย 2 วันจะดียิ่งขึ้น
 • เสนอให้มีเวลาการอบรมมากกว่านี้
 • อยากให้มีเวลาในการฝึกปฏิบัติจริง
 • จัดลักษณะเช่นนี้แต่อาจเพิ่มรายละเอียด workshop
 • อาจจัดการอบรมโดยเจาะลึกในเรื่องเดิมๆ เพิ่มเติม
 • ควรมีปฏิบัติจริง
 • ขอให้จัดในลักษณะแบบนี้อีกเพราะได้ความรู้ดี
 • ควรจัดไปอย่างต่อเนื่อง
 • ควรมีไมค์ลอยให้วิทยากร ควรให้วิทยากรพูดประเด็นสำคัญ ท่านวิทยากรได้แต่พูดผิวเผินเท่านั้น
  (หัวข้อมากเกินไป)