ขอเรียนเชิญฟังบรรยายเรื่อง “หลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา”
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธรวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.10 – 12.15 น.
ณ ห้องประชุม A3-301 อาคาร A3 (อาคาร 14 เดิม) วิทยาเขตรังสิต

  กรุณา Login เพื่อลงทะเบียน 


การ Login เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

>>>กำหนดการ<<<

จำนวนผู้ลงทะเบียน Can't connect DB.