ขอเชิญร่วมฟังการประชุมชี้แจ้งเรื่อง “โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP)”


วันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 13:30 – 15:30 น.
ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 12 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

  กรุณา Login เพื่อลงทะเบียน 


การ Login เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

>>>กำหนดการ<<<

จำนวนผู้ลงทะเบียน Can't connect DB.